02 August 2014

LOVE

Love is like a fire
Sparkling eyes, a touch of colour
Arousing a strong desire
To be close, intimate, entwined together
Like the red petals of a flower.


My lover, my soul
You fill me with joy, make me whole
Oh love, you have that spark
Banish the dark, your song is like that of a lark.

Touch me, hold me
Keep me, free me
Let your love unleash the beauty of me
My one desire, my fire
Love me to the music of the lyre.

By Laurence Attard

17 July 2014

Għasfur ġwejjed

Miktuba minn Lawrence Attard
Għasfur ġwejjed
Li tittajjar
Kull filgħodu malli tqum;
Tibni l-bejta
Għall-frieħ tiegħek,
Tal-Mulej kapulavur.

Inti tgħanni
Bla ma tehda
l-għana tiegħek
mimli ġmiel.
Jien nisimgħek
‘il ruħi tgħolli
Lejn is-sema
Kbir, kaħlan.

♢ ♢ Għasfur ċkejken
Int tgħallimni
Nafda f’Alla,
Il-Ħallieq.
Kulma nixrob,
Kulma niekol,
Dak li nilbes
Jieħu ħsieb.

Ħarsu naqra
Lejn l-għasafar;
Qatt ma jbatu
l-għatx u l-ġuħ
għax Missierhom li ħalaqhom,
ta’ ħajjithom
jieħu ħsieb.

♢ ♢ 

U jiena daqsxejn ta’ bniedem
Kemm ninkwieta għall-futur
Bla nieqaf ftit minuti
Bla ma nsib dan is-serħan.

Għandi moħħi jiġri bija
Fuq elf ħsieb ikolli nkwiet
Imma meta nara lilek
Int tgħallimni nħobb bis-sħiħ
U fiH jiena, nafda u nemmen
Anki jekk għal mument biss.

Għasfur ġwejjed, kompli għanni
Ibni l-bejta għall-frieħ sbieħ
Għinni ħalli ‘l fuq inħares
Lejn ġmiel l-ikħal tas-smewwiet.

♢ ♢ 

08 July 2014

SIBT FAMILJA: L-OMOSESSWALITA’ RIGAL TA’ ALLA

Niftakar l-ewwel darba li mort għall-laqgħa. Kont ġà ltqajt mal-koordinatur tal-Grupp u kien spjegali kif taħdem id-dinamika ta’ Drachma. Kont iltqajt miegħu wara li d-direttur spiritwali tiegħi kien issuġġerieli biex nissieħeb magħhom. Għax, għandkom tkunu tafu li jien għandi problema ... kif naqbad ngħid ... jien gay.

Għamilt snin twal naħbiha u nipprova nagħmel tabirruħi li jien straight. Kont nibża’ minn ilsien in-nies. Wara kollox kelli xogħol rispettabli u ma ridtx li n- nies jaħsbu li jien kont xi kriminal jew agħar xi pedofilu! Imma forsi l-ikbar biża’ tiegħi kienet li nitlef ruħi. Jien lil Alla nħobbu, u nixtieq ngħix b’mod normali, imma kif nista’ nagħmel hekk, jekk dak li nħoss hu ħażin? Min jaf kemm il-darba staqsejtu lil Mulej, imma għaliex, għaliex għamiltni gay? Għaliex tajtni dan il-kastig? Għaliex tajtni din is-saħta??? Kont wasalt f’punt li emmint dik id-diċerija dwarna l-gays li ma tistax tkun gay u nisrani, minkejja li jien qatt ma għixt ħażin.

Imtaqqal kif kont b’dawn il-mistoqsijiet li l-ħin kollu kienu jberrnu f’moħħi, kont mort minn qassis għall-ieħor. Kien hemm minnhom li fehemni. Kien hemm oħrajn li kliemhom minn fuq l-ambone ferini. Sakemm sibt lil dan il-qassis ta’ veru, li kien hu stess li qalli: ħabib, għaliex ma tmurx għand Drachma? Dawk nies bħalek huma, u bħalek qegħdin jippruvaw iħollu din l-għoqda tal-omosesswalità! 

B’tama kbira biex forsi nsib xaqq ta’ dawl f’ħajti, ċempilt in-numru li sibt miktub fuq il-websajt tal-grupp: drachmalgbt.blogspot.com. Il-leħen li weġibni kien ġentili, kien kalm, vuċi li tassigurak. U malajr ftehemt biex niltaqa’ miegħu u qsamt miegħu il-ħafna biżgħat, tamiet, dubji u xewqat li kont ili nostor f’qalbi. Ma sibtx għajnejn iebsa lesti biex jikkundannaw. Ma sibtx bniedem jferfer subgħajh lejja biex iċanfarni. Imma sibt min jismagħni u lest li jakkumpanjani. Stedinni għalhekk għal-laqgħa tal-Grupp.

Niftakar dik l-ewwel laqgħa u niftakar l-iktar il-biża’ li kelli. Issa jekk xi ħadd jarani barra fit-triq? U jekk jindunaw? U jekk jarawni li kont magħhom? 

U dħalt għal dik l-ewwel laqgħa u minn hemm ma ħaristx lura. 

Bdejt vjaġġ biex niskopri iktar lili nniffsi, u biex nifhem iktar xi jrid Alla minni. Immaġinajtni bħad-dixxipli ta’ Emmaws huma u sejrin lura d-dar mifxulin fuq il-mewt ta’ Ġesù, u l-Mulej ġie u qagħad magħhom u spjegalhom bil-paċenzja kollha. Jien ukoll kont bdejt interraq f’din it-triq, u ftit stajt nifhem. Jien ukoll kont mifxul u jien ukoll ma kontx nista’ nifhem għala ħajti kienet kif kienet. U fi Drachma sibt persuni jisimgħuni, u jterrqu l-istess triq miegħi, bis-sabar kollu. Alla jaf kemm sigħat għamilt mal-membri tal-grupp, nibbumbardjahom b’mistqosijiet, u huma bil-paċenzja kollha, jisimgħuni u jgħinuni. Fuq kollox sibt spjazju sigur fejn kont naf li mhux sa nsib persuni li jippruvaw jabbużaw mill-fiduċja tiegħi jew jippruvaw ikissruni. Ħaġa li baqgħet timpressjonani kienet is-sens ta’ libertà ġenwina li ħassejt fi ħdan Drachma. Iva, ħassejtni liberu li nfittex, nesplora u nifhem iktar mingħajr biża’ ta’ kundanni jew ta’ xi ħadd li joqgħod jittikkja biex jara kemm mil-listi tad-dommi ma kontx naqbel magħhom. Għalhekk waħdi, mingħajr ebda pressjoni, aċċettajt li l-omosesswalità kienet tassew rigal li Alla tani. Irrealiżżajt kemm kienet tixbah lil dak it-talent li l-qaddej ingħata mingħand Sidu imma li hu pprefera jaħbih flok ma jiżviluppah. Jien hekk kont għamilt b’dan id-don u ara issa, meta skoprejtu mill-ġdid, fhimt kemm stajt inkun bniedem aħjar għalija nniffsi u għall-oħrajn. Il-coming out tiegħi, għad li ma kienx faċli, kien ħafna inqas diffiċli. Imma fuq kollox, fi Drachma kont sibt familja. Illum ma niddejjaqx nistqarr li jien gay u nisrani, għax nemmen li l-Mulej iħobbni u jridli l-ġid mhux minkejja li jiena gay, imma proprju għax jien gay!  

U x’inhi allura Drachma?

Drachma hija għaqda ta’ persuni LGBTI, u anke nies oħrajn li jiltaqgħu sabiex jgħinu lil xulxin fl-integrazzjoni tas-sesswalità u l-ispiritwalità. Twaqqfet fl-2004 minn grupp ta’ żgħażagħ li bdew din il-mixja flimkien fost diversi diffikultajiet u sfidi. Kien hemm bla dubju dawk li għalihom l-omosesswalità u r-reliġjon kienu jidhru inkompatibli. Oħrajn li forsi ħasbu li Drachma hija xi dating agency għall-persuni gay, jew sempliċiment xi social club. Għad li norganiżżaw laqgħat soċjali bejnietna, l-iskop ewlieni tal-grupp jibqa’ li nakkumpanjaw lil xulxin fil-mixja tal-ħajja, fuq livell spiritwali u soċjali wkoll. Matul is-snin ġibna f’Malta numru ta’ teologi u kelliema ta’ fama internazzjonali, inklużi t-teoloġi rinomati James Alison, Margaret Farley u Jeanine Grammick, kif ukoll l-attur u drammaturgu Amerikan Peterson Toscano li ppreżenta x-xogħlijiet tiegħu f’Malta. Kienet proprju wara t-taħdita ta’ Grammick, li grupp ta’ ġenituri waqqfu l-grupp ta’ Drachma Parents Support Group. Illum bejn iż-żewġ gruppi hemm madwar 130 persuna li huma involuti fil-Kommunità ta’ Drachma. 

Drachma LGBTI hija l-fergħa tal-persuni LGBTI u jiltaqgħu numru ta’ drabi matul ix-xahar, filwaqt li l-ġenituri jiltaqgħu kull tielet Ħamis tax-xahar, fis-7.30pm fid-Dar Mount St Joseph. Għal aktar informazzjoni żur is-sit drachmalgbt.blogspot.com jew ċempel 79253875.


Chris Vella 
Drachma LGBTI  

06 July 2014

EŻAMI TAL-ĦAJJA

By Laurence Attard

Kull qatra tgħodd
Timla l-ġarra sax-xfar
Mument wara l-ieħor
l-arloġġ jibqa’ jdur
sakemm jieqaf –
u ruħi mifnija
issib hena ġdida
għal dejjem.

Il-qniepen qalbiena
Il-moti idoqqu
Jfakkruni li ħajti
Bla tmiem.
U jien u nissielet
Fl-istorja ta’ ħajti
Nimtela b’kuraġġ
Għax se ngħix għal dejjem.

F’nofs l-hena t-tbatija
Mal-ħelu il-morr
‘ma tibqa’ stedina
Qawwija, profonda :
“Int imxi warajja
U qalbek taqtax.”

X’kuraġġ dak il-leħen
Hekk qawwi, hekk sod :
“Inħobbok, int ibni
Qed nerfgħek, tibżax.
Jien ragħaj qalbu ħelwa
Li nerfa’ n-nagħġiet.
Lil dawk l-aktar dgħajfa
Ma qalbi nagħfashom,
Nimlihom b’kuraġġ.
Inqawwi l-qalbiena,
Inżommhom fis-sod.”

Bħal ajkla fix-xagħri
Nittajjar kuntent
Għax int hekk qrib tiegħi
Ma’ sidrek tħaddanni
B’imħabbtek timlini
Għal dejjem Mulej.

FUQ IL-KORDI TA’ KITARRA

By Laurence Attard
Fuq il-kordi ta’ kitarra
Jien semmajt leħni – maħnuq u stunat
Ħoss ta’ karba
Bħal ta’ għasfur magħluq ġo gaġġa
Imġennen biex joħroġ.

Fuq il-kordi ta’ kitarra
Jien semmajt leħni – sabiħ, melodjuż
Warda friska – ħamra bħad-demm
Ilma kaħlani – mewġ imelles il-blat
Naħla ċkejkna
Tagħmel ix-xogħol ta’ kuljum
Toħloq ilwien ġodda
Taħlita ta’ kuluri.

Fuq il-kordi ta’ kitarra
Rajt iż-żmien għaddej
Itir bħal ħolma – ikrah u sabiħ
Abjad u iswed
Bħat-tastiera ta’ pjanu
Imżewqa flimkien jagħmlu melodija li ssaħħrek
Titilfek minn sensik
F’dinja ta’ ħolm, xewqat imkebbsa
mix-xrara ta’ qalb għatxana
għall-ġustizzja, għall-imħabba.

Fuq il-kordi ta’ kitarra
Smajt u kantajt
Xewqa profonda għal dinja aħjar
Isbaħ – fejn id l-abjad iżżomm id l-iswed
Fejn il-mewt ma’ teżistix
Fejn ħarqu l-għodod tal-ġlied
Biex ikebbsu ħuġġieġa –
Ta’ sħana, imħabba, sliem…

Fuq il-kordi ta’ kitarra
Jien għannejt.